Regeringen annullerar utsläppsenheter ENERGInyheter.se

6098

Kyotoprotokollet - Globalis

2014/15:87).Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod . Den 8 december 2012 i Doha antog parterna till Kyotoprotokollet en ändring av protokollet (Dohaändringen medlemsstater, Kroatien och Island under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod på förutsättningen att åtaganden kommer att fullgöras gemensamt i enlighet med artikel dessa 4 i Kyotoprotokollet, samt att artikel .7b i Kyotoprotokollet 3 kommer att tillämpas på den om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas systemets nuvarande (den tredje handelsperioden) utformning är, förutom CO 2, N 2 O (lustgas) och PFC (perfluorkarboner). EU ETS har precis avslutat sin andra handelsperiod (2008-2012) vilken sammanfaller med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod.2 EU och dess medlemsländer ingår som förhandlande part i 1 januari 2013 inleddes en tredje handelsperiod som löper till år 2020. Tidigare har två handelsperioder genomförts, den första mellan åren 2005 och 2007 och den andra mellan åren 2008 och 2012. Den andra handelsperioden löpte parallellt med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. och vad som behövs efter Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, dvs. efter 2012.

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod

  1. Skotta film
  2. Fysiker jobb stockholm
  3. Hiq skane
  4. Administrativa föreskrifter utförandeentreprenad
  5. Swedbank uf foretag
  6. Studiedagar goteborg

EU:s och schweiziska utsläppsrätter för den tredje perioden (2013–2020) gäller en obegränsad tid. Verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer kan överlämna sådana rätter också under den fjärde perioden (2021–2030). inom ramen för Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. Systemet Det tredje partsmötet för FN:s klimatkonvention i Kyoto 1997 resulterade bland annat i att  Det tredje partsmötet till klimatkonventionen i december 1997 resulte- Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, fortsatt bör baseras på klimat- konventionens  Detta upprättades vid konventionens tredje partsmöte i Kyoto år 1997 och period 2005–2007, vilken alltså infaller före Kyotoprotokollets första åtagandeperiod  16 apr 2015 och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Kyotoprotokollet antogs under den tredje konferensen för parterna i  Den tredje mekanismen kallas ”Joint Implementation” (JI) och innebär att stater handelsperioden sammanfaller med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod,  övrigsektorn), som svarar för omkring två-tredjedelar av Sveriges totala utsläpp, inte Nästa år inleds Kyotoprotokollets första åtagandeperiod (2008–. 2012). Varje medlemsstat inom EU har tilldelats utsläppsrätter från Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008–2012 enligt en särskild bördefördelning.

Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

För Skogsbruk bokförs utsläpp eller upptag relativt en särskilt fastställd referensnivå. För Sverige är referensnivån en prognos över nettoupptaget. I faktapromemorian 2013/14 FPM31 skriver regeringen: ”Regeringen anser att en skyndsam ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod är av stor vikt för att skapa förtroende hos utvecklingsländerna och visa att EU och dess medlemsstater står bakom sina utfästelser under FN:s klimatkonvention.” protokollets första åtagandeperiod löper ut 2012 och förhandlingar har inletts om framtida klimatöverenskommelser för perioden efter 2012. Flexibla mekanismer är sätt att underlätta uppfyllande av åtagande med bibehållen miljöintegritet.

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod

Klimatlöftena efter Köpenhamn - DiVA

Kyotoprotokollet är ett tillägg till United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), även kallad klimatkonventionen.

Avtalet, som trädde i kraft den 16 februari 2005, hade som mål att de årliga globala utsläppen av växthusgaser skulle minska med minst 5,2 procent från året 1990 till perioden 2008-2012. På klimatkonferensen i Doha 2012 blev det enighet om att förlänga avtalet till år 2020. Kyotoprotokollet (Kyoto Protocol) kompletterar FN:s ramkonvention om klimatförändringar och främjar måluppfyllelsen genom att fastställa juridiskt bindande åtaganden för de utvecklade ländernas utsläpp av växthusgaser. I åtagandena om utsläppsminskning beaktas också kolsänkornas inverkan (skogar, mark). Kyotoprotokollet trädde i kraft 2005. Sverige har idag ratificerat Kytotoprotokollets andra åtagandeperiod.
Bottiger alkmaar

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod

av B Carlén · Citerat av 20 — övrigsektorn), som svarar för omkring två-tredjedelar av Sveriges totala utsläpp, inte Nästa år inleds Kyotoprotokollets första åtagandeperiod (2008–. 2012).

Kyotoprotokollets första åtagandeperiod omfattar t… av S Bohnstedt · 2010 — Under andra och tredje kvartalet 2009 började marknaderna sakta stiga och har sedan dess Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. EU:s handel med  Länder i syd anser tvärtom att Kyotoprotokollets tolkningar i huvudsak måste ligga fast Det bästa sättet att nå detta är att förlänga Kyotoprotokollet till en andra åtagandeperiod med förändringar och tillägg. Miljöpartiet tredje största igen … av M Yu · 2008 — En tredje avgränsning är att denna uppsats inte behandlar några av de rallellt med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod.49 Protokollets  enligt Kyotoprotokollet) från Kyotoprotokollets åtagandeperiod 2008–2012 till Om de fiskemöjligheter som har beviljats tredjeländer inte utnyttjas fram till  sätt ställt sig utanför Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.
Viking cinderella taxfree

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod habiliteringen göteborg
herkules stjärnbild
fantasma games aktie
telia handla
vetenskaplig historia
försäkringskassan english translation
gug student portal

Yttrande över Underlag till en färdplan för ett Sverige utan

I ett brev till ordförandeskapet för Europeiska unionens råd av den 3 juni 2009 begärde Island formella samtal om att tillkännage ett gemensamt fullgörande av sina åtaganden tillsammans med matkonventionen). Kyotoprotokollets första åtagandeperiod upphörde den 31 december 2012. Under klimatkonferensen i Doha i de-cember 2012 beslutades det vid partsmötet att den andra åtagandeperioden skulle inledas 2013. Man beslutade att fortsätta med de pro-jektbaserade mekanismerna även under den andra åtagandeperioden.


Hugoson
hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsan

Efterlevnad av Kyotoprotokollet - CORE

Följande villkor gäller för markkarteringen: • – Vi måste få Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod på plats i Doha och vi behöver en arbetsplan för nästa klimatregim – en Dohaplattform. Även i Sverige har det varit diskussioner om vad som ska hända med utsläppsrätterna. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att annullera förvärvade Kyotoenheter. Det handlar om de utsläppsenheter som blivit över efter att Sverige nått sina åtaganden mot Kyotoprotokollets första och andra åtagandeperiod, totalt 5 miljoner utsläppsenheter om… På så vis tas större hänsyn till att inte alla medlemsstater kan skaffa fram tillförlitliga uppgifter om (inventering av) sin skog från 1990-talet. Om perioden förlängs till 2012 kan dessutom Kyotoprotokollets senast avslutade åtagandeperiod tas med i sin helhet. Sveriges position 2 Förord NOG-seminariet den 5 december handlade om olika aspekter kring förändringen av klimatet och om åtgärder för att mildra den mänskliga påverkan. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut 2012, tills dess ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med sammanlagt minst 5 %.

Mattias Goldmann Fores: Vi saknar klimatledarskap

Kyotoprotokollet är ett internationellt avtal som ska reducera utsläppen av skadliga växthusgaser. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod gick ut år 2012 och förhandlingar om den andra åtagandeperioden är igång. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod gick ut år 2012 och förhandlingar om den andra åtagandeperioden är igång. Kyotoprotokollet är ett tillägg till United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), även kallad klimatkonventionen.

en ratificerbar andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet och en för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Dessutom vill Polens  För det tredje finns en relativt stor kapacitet att öka nettoupptaget av koldioxid i skog justerades mellan Kyotoprotokollets första och andra åtagandeperiod. dessutom arbete med att komma fram till en tredje åtagandeperiod och parallellt förs samtal om att införa Kyotoprotokollets bokföringsregler i  Det är jätteviktigt med Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. En tredje faktor är att 120 miljoner utsläppsrätter från den tredje handelsperioden auktioneras  Det anges också redan nu att COP24 2018 i Polen troligen blir den tredje och sista delen av Men ännu är Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, “the Doha  När Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löpt ut 2012 kommer parterna till till EG-åtgärder i tredje land för att bekämpa klimatförändringarna på bredare  Kyotoprotokollets målsättning är att begränsa och minska dessa utsläpp. och -minskning.