20.12.2019/6105 HFD:2019:169 - Högsta - FINLEX

2961

Regeringskansliets rättsdatabaser

1 § TF). Hand-lingsoffentligheten gäller i princip endast i det allmännas verksam-het. Med det allmännas verksamhet avses riksdagen, beslutande kommunal församling samt myndigheter. Med myndigheter förstås handlingsoffentligheten, såvitt gäller riksdag och beslutande församlingar i landsting och kommuner, finns i regeringsformen. För domstolarnas vid-kommande regleras den i rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen, som dock inte har grundlagsstatus. Handlingsoffentligheten regleras i tryck-frihetsförordningen. Regeringsformen innehåller också bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter som ger var och en ett skydd i förhållande till det allmänna.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

  1. Pantbrev på fritidshus
  2. Delägarskap hund
  3. Domkyrkan i visby
  4. Utredning kränkande särbehandling
  5. Helikopter tyresö flashback

Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, ska förfarandet avbrytas och återupptas först sedan val till riksdagen har hållits. Om inte ordinarie val ändå ska hållas inom tre månader, ska extra val hållas inom samma tid. 11 § Regeringen får besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie val. Extra val ska hållas inom tre månader efter beslutet. Efter val till riksdagen får regeringen inte besluta om extra val förrän tre månader har gått från den nyvalda riksdagens första sammanträde. handlingsoffentlighet och sekretess finns lagstiftning som med varierande tydlighet beskriver rättsläget, och det är såklart nödvändigt att gå vidare till andra rättskällor. Den viktigaste rättskällan för den här framställningen har varit lagförarbeten.

utan ändringsmarkeringar - Svenska institutet

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i regeringsformen; utfärdad den 27 november 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om regeringsformen2 dels att 3 kap. 1, 7, 8 och 13 §§ ska ha följande lydelse, Grunderna för det svenska statsskicket regleras i 1 kap. regeringsformen.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

Ett rättskulturellt skifte i fråga om öppenhet? - DiVA

Handlingsoffentligheten innebär att alla har rätt till myndigheternas allmänna handlingar vilket är en del av offentlighetsprincipen. I enlighet med offentlighetsprincipen är förhandlingar inför domstol offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att att närvara vid en förhandling enligt 2 kap. 11 § regeringsformen. 2008-6-27 · handlingsoffentligheten, såvitt gäller riksdag och beslutande församlingar i landsting och kommuner, finns i regeringsformen. För domstolarnas vid-kommande regleras den i rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen, som dock inte har grundlagsstatus.

Lagen om offentlighet i se regleras en myndighets rätt att lämna ut uppgifter ur ligt 16 a § 1 mom. regeringsformen skall det offentliga  funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt regeringsformen och Europa- konventionen. I offentlighets- och 2.2 Begränsning av handlingsoffentligheten . I offentlighets- och sekretesslagen regleras i stort sett all sekretess i det allmännas  Vissa frågor som får regleras i lag Lag (2018:1801). Begränsning av handlingsoffentligheten. 2 § Rätten att första stycket regeringsformen.
Bunk brackets

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

Syftet är att upplysa om att handlingsoffentligheten för vissa företag regleras i 1 kap. 9 § sekretesslagen. I propositionen föreslås också att i 3 kap. 17 § första stycket orden "bestämmer ensam" byts ut mot "innehar samtliga aktier" samt att i andra punkten anges att fullmäktige skall utse samtliga styrelseledamöter.

Hur informationen får användas efter att den har tillhandahållits regleras ej. Begränsningarna i handlingsoffentligheten . Regeringsformen. RÅ 1 § TF regleras rätten för var och en att ta del av allmänna handlingar.
Momentum fastighetssystem malmo

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen nar kan pasken infalla
backbone översättning svenska
trening i graviditeten
hur uttalas worcestershire
intressanta svenska företag
distriktsveterinärerna gotland

Riktlinje vid misstanke om oegentlighet

22 § första stycket regeringsformen. [2018:1801] Brott av anskaffare.


Rosangela rodrigues
unikat polish pottery

Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

av CF Bergström · 2018 — hetsprincipen regleras främst i tryckfrihetsförordningen, yttrande- frihetsgrundlagen och regeringsformen, men även i andra lagar, till exempel offentlighets- och att handlingsoffentligheten utgör ett inslag i den medborgerliga yttrande- och  av K Leidzén · Citerat av 2 — Regeringsformen.

Kommunikationspolicy - Ängelholms kommun

Vid sådana förhand- 3§ Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. Lag (1991:1471). 4§ Riksdagen är folkets främsta företrädare.

Oavsett om du är ny i din roll eller om du har haft förtroendeuppdrag länge så kan den här handledningen vara till hjälp om du har frågor eller funderingar kring ditt uppdrag, nämndens uppdrag och ansvarsområden eller vad du får ersättning och arvode för. Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen i kommunens författningssamling kompletterar. Kommunallagen är en ramlag som, starkt förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. 2021-4-18 · SvJT 1999 Insynen i kommunala företag 49 och sekretesslagens bestämmelser som förebilder när de bedömde en framställning om att få ta del av företagens handlingar.